“Regeneratywna” Konferencja praktyczno-ekspercka — darmowe wydarzenie online już 27.02.2023

Osada — Centrum Regeneratywnego Życia i Green Leaf Gospodarstwo Regeneratywne Kąkolewice zapraszają na DARMOWĄ Konferencję Praktyczno-Ekspercką “Regeneratywną”. Konferencja odbędzie się w dniu 27.02.2023 w trybie zdalnym. Konferencja ma charakter praktyczno-ekspercki. Porusza ona tematy związane z: rolnictwem oraz projektowaniem i życiem regeneratywnym. Referaty prezentowane na konferencji oparte są o wiedzę zdobytą poprzez doświadczenie i mają charakter holistyczny. Wystąpienia na konferencji mają charakter prezentacji online w czasie rzeczywistym lub wykładu prowadzonego online. 
Celem konferencji jest popularyzacja oraz przekazanie najwyższej jakości wiedzy uczestnikom. Do BEZPŁATNEGO udziału w konferencji zapraszamy wszystkie chętne osoby.

Zapraszamy do rejestracji: FORMULARZ

Program konferencji:

9:00 – 10:00  Maciej Antkowiak (OSADA.EARTH Osada Centrum Regeneratywnego Życia) * Regeneratywne projektowanie w podejściu Regenesis Institute i Carol Sanford

10:20 – 11:20 dr Monica Hernandez Morcillo * A regenerative approach to forestry. Inspirations from the Kogi

11:40 – 12:25 Emilia Ślimko (OSADA.EARTH Osada Centrum Regeneratywnego Życia) * Co to znaczy być częścią ekosystemu? Praktyki w Osadzie – Centrum Regeneratywnego Życia

12:45 – 13:35  Michał Wojtkowski (Koop) * Projekt trzyogniskowego miniprzedsiębiorstwa społecznego “Koop”

13:55 – 14:25 Mateusz Ciasnocha (Ciasnocha Family Farms – 700 ha na Żuławach Wiślanych) * Od rolnika węglowego do rolnika regeneratywnego

14:45 – 15:45 Zuzanna Szmidel (Regeneratywnie.pl) *Jak założyć wymarzone gospodarstwo regeneratywne mając mały budżet 

16:05 – 17:05 Tomasz Jakiel (Lubuskie Angusowo) * Praktyki regeneratywne wykorzystywane w gospodarstwie Lubuskie Angusowo przy produkcji najwyższej jakości żywności

17:25 – 18:25 Magda i Filip Partyka (Gospodarstwo Regeneratywne GreenLeaf Kąkolewice) * Rolnictwo Regeneratywne — Inwestycja w ekosystem i w samego siebie

18:45 – 19:45 dr Barbara Baj-Wójtowicz (Oxford University /EKO-FARM Sosnówka) * Agroleśnictwo — regeneratywna produkcja opłacalna ekologicznie i ekonomicznie

20:05 21:05 Marcin Wójcik (Ogólnopolskie stowarzyszenie agro leśnictwa) * Agroleśnictwo w rolnictwie regeneratywnym 

Maciej Antkowiak (OSADA.EARTH Osada Centrum Regeneratywnego Życia)

Regeneratywne projektowanie w podejściu Regenesis Institute i Carol Sanford
Maciej Antkowiak

Jestem Ewolucjonistą działającym na krawędzi obecnej kultury, budując mosty do regeneratywnego życia. Pracuję jako trener, wspierając grupy i osoby w ich transformacyjnej podróży ku większej klarowności, odpowiedzialności, sprawczości i wspólnocie. Jestem również certyfikowanym trenerem i terapeutą grupowym oraz na ścieżce trenerskiej (FIT) metody Budowania Społeczności Scotta Pecka.

Tworzę projekt intencjonalnej wspólnoty praktyków OSADA.EARTH – Centrum Regeneratywnego Życia w Zachodniopomorskiem (www.osada.earth).

Mam wykształcenie w naukach stosowanych (doktorat z fizyki) oraz 15 lat doświadczenia jako badacz akademicki i lider grupy badawczej w dziedzinie neuro-fotoniki. W moim życiu i pracy łączę racjonalne/intelektualne rozumienie świata z duchowymi i emocjonalnymi aspektami ludzkiej istoty.

Mam 15-letnią córkę i uczę się być Dobrym Przodkiem — aby ona i jej dzieci odziedziczyły żywą planetę, która wspiera dobre życie.

Streszczenie: Przedstawię podejście regeneratywnego projektowania (Regenerative Development) w ujęciu Regenesis Institute for Regenerative Practice (https://www.regenerat.es/) i Carol Sanford. Omówię podstawowe zasady tego podejścia obejmujące trzy linie pracy — pracę wewnętrzną regeneratywnego praktyka, pracę ze społecznością (projektem) i pracę nad wnoszeniem wartości do szerszego otoczenia projektu. Oprę się na ukończonym półrocznym kursie The Regenerative Practitioner i doświadczeniach w stosowaniu tego podejścia w projekcie OSADA.EARTH i innych projektach, z którymi współpracuję. Myślę, że prezentacja będzie istotna zarówno dla osób tworzących małe lokalne projekty, jak i tych, które pracują z dużymi organizacjami.

Słowa kluczowe: Regeneratywność, Regeneratywne projektowanie

dr Mónica Hernández-Morcillo (Eberswalde University for sustainable development)

Regeneracyjne podejście do leśnictwa. Inspiracje z Kogi.
Dr Mónica Hernández Morcillo

Dr Mónica Hernández Morcillo jest naukowcem zajmującym się zrównoważonym rozwojem, posiadającym szerokie doświadczenie w koordynowaniu międzynarodowych projektów środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej, innowacji w leśnictwie oraz rozwoju obszarów wiejskich. Przed objęciem stanowiska starszego pracownika naukowego na Wydziale Bioekonomii Uniwersytetu Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde, pracowała na Uniwersytecie Humboldta i w Brandenburskiej Akademii Nauk, zarządzając różnymi projektami badawczymi UE-FP7 i Horyzont 2020, takimi jak “Sustainable Futures for Europe’s Heritage in Cultural Landscapes (HERCULES)“, “Agroforestry that will Advance Rural Development (AGFORWARD)” i “Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services (InnoForESt)“.

Wcześniej pracowała jako Project Officer w United Nations Environment Programme-World Conservation Monitoring Center, w Cambridge (UK) i Nairobi (Kenia). Koordynowała tam raport ONZ na wysokim szczeblu dotyczący postępów w programie różnorodności biologicznej, w którym uczestniczyło 25 agencji ONZ i innych organizacji międzynarodowych. Raport został wydany podczas 10. konferencji stron Konwencji o różnorodności biologicznej w Nagoi w Japonii. Równocześnie została wyznaczona przez Konwencję o różnorodności biologicznej (CBD) do opracowania pierwszego globalnego wskaźnika “Zdrowia i dobrobytu społeczności bezpośrednio zależnych od ekosystemu”. Wcześniej kierowała projektem renaturyzacji w Pacaya Samiria, największym obszarze chronionym w peruwiańskiej Amazonii, mającym na celu regenerację bioróżnorodności i funkcji ekosystemu przy jednoczesnej poprawie dobrostanu 27 rdzennych społeczności żyjących w strefie buforowej. Obecnie habilituje się na Uniwersytecie Leuphana rozwijając regeneracyjne podejście do leśnictwa. W tym celu ściśle współpracuje z rdzennymi społecznościami z Kolumbii i Meksyku, aby wymieniać praktyki regeneracyjne w małych lasach żywnościowych.

Posiada dwa tytuły magistra w dziedzinie inżynierii leśnej i rozwoju międzynarodowego oraz doktorat na Uniwersytecie Kopenhaskim w zakresie metod syntezy wiedzy dla zintegrowanych ocen systemów społeczno-ekologicznych. Jej zaplecze techniczne zapewnia jej doskonałą wiedzę na temat zrównoważonej gospodarki leśnej, zarządzania partycypacyjnego i analizy informacji geoprzestrzennej. Jej bogate praktyczne doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych projektów wyposaża ją w solidne umiejętności zarządzania złożonymi zadaniami organizacyjnymi i koordynowania dużych partnerstw, przy jednoczesnym skutecznym osiąganiu celów pośrednich i końcowych.

Streszczenie: Na przeludnionej planecie, w obliczu zmian klimatycznych i wyczerpywania się całych ekosystemów, degradacja lasów wpływa już na dobrobyt 40 procent ludności świata. Za główną przyczynę kryzysu planetarnego uznano nasze ludzkie doświadczenie jako oddzielone od natury. Jednak, aby złagodzić te alarmujące trendy, zwracamy się ku bardziej zrównoważonym praktykom zarządzania ziemią, takim jak agroleśnictwo czy rolnictwo ekologiczne. Nawet ONZ ogłosiło lata 2021-2030 dekadą odbudowy ekosystemów, a projekty zalesiania pojawiają się na całym świecie jako zielona obietnica przetrwania dla ludzi. Jednak, gdy globalny zapał do zalesiania rośnie masowo, większość obecnych wysiłków jest poświęcona przekształcaniu zewnętrznego świata systemów społeczno-ekologicznych, pomijając wewnętrzne wymiary jednostek i ich postrzeganie przyrody.
Podejście do rozwoju regeneratywnego wykracza poza zewnętrzną odbudowę, zajmując się pytaniem, w jaki sposób ludzie mogą zmienić swoje działania i stać się partnerami we współrozwoju z ekosystemami. Przykładem rozwoju regeneracyjnego może być permakultura, której przesłanki są proste, ale mocne: dbaj o ziemię, dbaj o ludzi i dziel się korzyściami. Jednakże rozwój regeneracyjny jest wciąż rozwijającą się dyscypliną, która potrzebuje teoretycznych testów i empirycznych dowodów. Przyczyniam się do wzbogacenia teoretycznych ram regeneracji, badając podstawowe cechy rdzennej społeczności Kogi, z Sierra Nevada w Kolumbii, oraz ich rodowy sposób regeneracji życia. Na poziomie empirycznym, wnoszę wkład w korpus dowodowy rozwoju regeneracyjnego poprzez mój wkład w trzy projekty: rozwój badawczego lasu żywnościowego na Uniwersytecie Eberswalde, realizację projektu regeneracyjnego łączącego ludzi z ich lokalnymi lasami w Meksyku oraz wsparcie dla projektu społeczności regeneracyjnej Osada w Polsce.

Słowa kluczowe: agroleśnictwo, leśnictwo, regeneratywność, zmiany klimatyczne

Emilia Ślimko (OSADA.EARTH Osada Centrum Regeneratywnego Życia)

Co to znaczy być częścią ekosystemu? Praktyki w Osadzie — Centrum Regeneratywnego Życia

Emilia Ślimko jest współtwórczynią projektu OSADA.EARTH — Centrum Regeneratywnego Życia. Emilia pracuje z osobami i grupami wokół tematów rezyliencji, głębokiej ekologii, wspólnotowości i głębokiej adaptacji do kryzysu klimatycznego. Od 15 lat zaangażowana jest w ruch ekologiczny oraz wspieranie alternatywnych form organizacji społeczności.

Streszczenie: Emilia opowie o założeniach i kolejnych krokach realizacji projektu OSADA.EARTH, rozwijanego przez wspólnotę intencjonalną w Prosinku w woj. zachodniopomorskim.

Emilia Ślimko

Na 11 hektarach ziemi rolnej grupa osób tworzy podwaliny pod regeneratywny habitat — miejsce do życia w zagnieżdżeniu w lokalnym ekosystemie i społeczności oraz tętniące centrum inspiracji, wymiany doświadczeń i odkrywania, co to znaczy żyć w połączeniu z ekosystem i wspólnotą w czasach wszechkryzysu.

Słowa kluczowe: Wspólnota Intencjonalna, Regeneratywna Kultura, Ekosystem, Regeneratywny Habitat, Wszechkryzys 

Michał Wojtkowski (Koop)

Projekt trzyogniskowego miniprzedsiębiorstwa społecznego “Koop”

Streszczenie:  Projekt trzyogniskowego miniprzedsiębiorstwa społecznego „Koop”. Projekt ten zawiera w sobie samowystarczalną farmę, która jest ośrodkiem szkoleniowym, spółdzielczą restaurację mającą za zadanie foundrising i generowania miejsc pracy oraz centrum społeczne, które jest miejscem ratunkowym dla osób w kryzysie.

Mój pomysł opiera się na obserwacji miejskiej tendencji do ograniczania perspektyw, degradacji fachów rzemieślniczych oraz przerwanej sukcesji lokalnej wiedzy. Jednocześnie mam na uwadze postępujące wyludnienie wsi oraz coraz zmniejszającą się radykalnie ilość małych, rodzinnych gospodarstw wiejskich.

Jestem osobą studiującą i wdrażającą rozwiązania regeneratywne. Zajmuje się głównie projektowaniem i budowaniem samowystarczalnych rozwiązań dla miejsc i ludzi, którzy decydują na życie poza utartymi schematami. Wspieram i rozwijam ruchy wspólnotowe, mające na celu wzmacnianie i budowanie lokalnych społeczności. Zależy mi na budowaniu alternatyw dających odzyskujących wpływ jednostki na standard jej życia, odbudowujących ekosystemy w sposób regeneratywny i otwierających perspektywy spoza utartych schematów

MICHAŁ WOJTKOWSKI

Chciałbym przedstawić opracowany przeze mnie model dający szansę osobom poszukującym wyjścia z miejskiego marazmu na rozpoczęcie nowej ścieżki związanej z rzemiosłem, produkcją jedzenia oraz życiem w intencjonalnej wspólnocie zgromadzonej wokół rozwijania samowystarczalnych, nowoczesnych rozwiązań. Model ten zawiera również pomysł na miejski zakład pracy, który kierowany spółdzielczo jest alternatywą dla rynkowego podejścia do zatrudnienia, dając szansę ludziom bez kapitału wejściowego na dysponowanie swoim rozwojem zawodowym. Mając na względzie wagę wyrównywania szans na obszarach miejskich, trzecim elementem układanki jest społeczne centrum oferujące osobom w kryzysie wsparcie w reorganizacji swojej ścieżki do stabilizacji życiowej. Powyższe trzy elementy ściśle ze sobą współpracują, są od siebie zależne i działają wedle stabilnego łańcucha wymiany dóbr, zasobów i potencjałów.

Słowa kluczowe: Farma, Samowystarczalność, Wymiana dóbr, Zasoby 

Zuzanna Szmidel (Regeneratywnie.pl)

Jak założyć wymarzone gospodarstwo regeneratywne mając mały budżet 

Kilka lat temu zaczęłam zgłębiać temat rolnictwa regeneratywnego. Niecałe 2 lata temu kupiliśmy 6ha nieużytków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i rozpoczęliśmy naszą regeneratywną drogę. Skupiamy się na hodowli zwierząt – kury, owce, oraz w mniejszej skali inny drób. W przyszłości, gdy jakość pastwisk na to pozwoli, planujemy wprowadzić również krowy mleczne.
Opieramy nasze metody na budżetowym rolnictwie regeneratywym — kwaterowaniu i chowie pastwiskowym.

Streszczenie: Na mojej prelekcji chciałabym pokazać, jakie wybraliśmy metody adaptacji nieużytków, w jaki sposób prowadzimy zwierzęta, jakie widzimy postępy i z jakim kosztem należy się liczyć, obierając podobną drogę. 

Słowa kluczowe: Rolnictwo Regeneratywne, Nieużytki, Początki, Owce 

Rolnictwo regeneratywne to takie rolnictwo, którego głównym celem jest odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby (a szerzej – agroekosystemów), poprzez prowadzenie takiej produkcji rolniczej, która nie szkodzi środowisku przyrodniczemu.

KRZYSZTOF DOMAGAŁA

Tomasz Jakiel (Lubuskie Angusowo)

Praktyki regeneratywne wykorzystywane w gospodarstwie Lubuskie Angusowo przy produkcji najwyższej jakości żywności

Od 8 lat wraz z rodziną prowadzimy farmę zwierząt, którą nazwaliśmy „Lubuskie Angusowo”. Jako rodzina pochodzimy z miasta – nie mamy w ogóle korzeni rodzinnych związanych z rolnictwem od prawie już 4 pokoleń. Na pewnym etapie swojego życia postanowiliśmy zostać rolnikami – hodowcami. Naszym głównym celem jest produkcja wysokiej jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, Jesteśmy samoukami, nie kończyliśmy żadnych studiów, kursów związanych z rolnictwem.

Mamy otwarte umysły i staramy się hodować nasze zwierzęta wg naszego motta – Zwierzęta nasze mają całe szczęśliwe życie i tylko jeden zły moment.

Streszczenie: Prezentacja będzie pokazywała drogę, jaką przebyli inżynier telekomunikacji oraz pielęgniarka, aby stworzyć od podstaw farmę zwierząt. Omówię praktyki, jakie używamy na naszej farmie, które nie tylko pozwalają nam utrzymywać nasze zwierzęta w wysokim dobrostanie, ale również odnawiają naszą glebę, budują profil glebowy, zwiększają poziom próchnicy w glebie. Szukaliśmy takich rozwiązań z różnych stron świata, które pozwolą utrzymanie zwierząt w warunkach zbliżonych do natury, a jednocześnie pozwalających na utrzymanie niskich kosztów i pozwalających na dobrą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Omówię również nowe trendy pojawiające się w krajach UE dotyczące uboju pastwiskowego. W mojej prezentacji odnajdziecie wiele pożytecznych informacji, które być może pozwolą zrozumieć hodowcom lub też konsumentom jak ważne jest podejście w dzisiejszym rolnictwie do zagadnień związanych z warsztatem pracy rolnika, czyli glebą.

Słowa kluczowe: Angusowo, Lubuskie, Regeneratywne, Gospodarstwo

Magda i Filip Partyka (Gospodarstwo Regeneratywne GreenLeaf Kąkolewice)

Rolnictwo Regeneratywne — Inwestycja w ekosystem i w samego siebie

Magda Partyka mgr inż. Ogrodnictwa i Filip Partyka mgr inż. Techniki Rolniczej i Leśnej. Gospodarstwo Regeneratywne Green Leaf Kąkolewice. Odkąd pamiętamy, jesteśmy związani z agronomią i rolnictwem. 🌺🌍

W latach 2015-2016 pracowaliśmy  jako doradcy klienta w zagranicznej korporacji handlującej środkami do produkcji rolniczej, to doświadczenie otworzyło nam oczy na stan konwencjonalnego rolnictwa, które poznaliśmy od podszewki. Od tamtej pory naszym życiowym celem jest udowodnić, że  rolnictwo regeneratywne może być opłacalne i wykorzystywane na skalę masową.

Od 2012 roku jesteśmy gospodarzami pięknego kawałka ziemi we wsi Kąkolewice, a od roku 2016 prowadzimy biointensywny ogród w technologii no-till, który stanowi główną część naszych dochodów.

Jesteśmy absolwentami kursów organizowanych przez  Jeana-Martina Fortier’a, Richarda Perkinsa, Marka Sheparda oraz Darrena J. Doherty. Pasjonujemy się projektowaniem środowiska z wykorzystaniem zasad permakultury, prac P.A. Yeomans’a oraz pozostałych „mędrców” z obszaru rolnictwa regeneratywnego. Posiadaną wiedzę testujemy na co dzień w praktyce na naszym gospodarstwie i z coraz większym optymizmem patrzymy w przyszłość.

Streszczenie: Celem naszej prelekcji jest ogólne przedstawienie założeń rolnictwa regeneratywnego. Przybliżymy uczestnikom konferencji najbardziej rozpowszechnione praktyki w takich systemach gospodarowania oraz znane nam rzetelne źródła wiedzy. Uważamy, że najważniejszymi aspektami rolnictwa regeneratywnego jest racjonalne zarządzanie zasobami naturalnymi (a nie ich wykorzystywanie), oraz ciągłe samokształcenie.

Słowa kluczowe: Wiedza, Zarządzanie Zasobami, Podstawy Gospodarki Regeneratywnej

Rolnictwo regeneratywne to rolnictwo charakteryzujące się ujemnym śladem węglowym (ang. Carbon Negative Agriculture), redukującym CO2.

KRZYSZTOF DOMAGAŁA

 Mateusz Ciasnocha (Ciasnocha Family Farms – 700 ha na Żuławach Wiślanych)

Od rolnika węglowego do rolnika regeneratywnego

Mateusz Ciasnocha — rolnik z Żuław Wiślanych na misji umiejscowienia Rolników w centrum wysiłków mitygacji i adaptacji do zmian klimatycznych w zyskowny dla Nich sposób. Mateusz — w ramach różnych platform i procesów — buduje most pomiędzy polityką rolną UE a ambicjami klimatycznymi Wspólnoty z Rolnikami w centrum.

Streszczenie: Celem prezentacji Mateusza jest przedstawienie różnych sposobów definicji rolnictwa węglowego i Rolnika Węglowego w celu stworzenia struktury zrozumienia tego obecnie coraz bardziej popularnego terminu w kontekście dyskusji o rolnictwie regeneratywnym. W prezentacji powiemy o rolnictwie węglowym w kontekście szerokim — argumentując, że każdy Rolnik świata jest Rolnikiem Węglowym, wąskim — tutaj przedstawimy mechanizm finansowy rolniczego kredytu węglowego oraz aspekcie regulacyjnym, czyli roli rolnictwa węglowego we Wspólnej Polityce Rolnej UE.
Słowa kluczowe: Gospodarstwo Regeneratywne, Rolnictwo, Ekologia, Transformacja

Marcin Wójcik (Ogólnopolskie Stowarzyszenia Agro Leśnictwa)

AGROLEŚNICTWO W ROLNICTWIE REGENERATYWNYM

Marcin Wójcik – rolnik, przedsiębiorca i edukator, inicjuje projekty edukacyjne i działania lokalne w szeroko rozumianym obszarze rolnictwa i ochrony przyrody. Od 15 lat zajmuje się rolnictwem ekologicznym. Prowadzi gospodarstwo rolne w Beskidzie Niskim, gdzie wdraża praktyki z zakresu rolnictwa regeneratwywnego i agroleśnictwa oraz praktyki rolnicze dla ochrony klimatu.

Jego działania zostały docenione m.in. przez WWF Polska, w 2021 roku otrzymał III nagrodę w konkursie Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego w zakresie działań na rzecz ochrony wód przed zanieczyszczeniami biogennymi. Tworzy także lokalną sieć rolników. Jest zaangażowany w projekty międzynarodowe, współpracuje z uniwersytetami i jednostkami naukowymi, a także organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, grupy roboczej “Agriculture, Biodiversity and Climate” przy EUROSITE.

Streszczenie: W prezentacji zostanie poruszony temat szeroko rozumianego agroleśnictwa, począwszy od krótkiej charakterystyki poprzez jego pozytywny wpływ na wsparcie cykli wodnego i węglowego, skończywszy na przepływie energii w obrębie gospodarstwa rolnego. Wszystko to w kontekście rolnictwa regeneratywnego.

Słowa kluczowe: agroleśnictwo, leśnictwo, regeneratywność, rolnictwo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

✅ WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Osoby, które wypełnią formularz, otrzymają link do platformy, na której odbędzie się konferencja. Istotne jest, by pamiętać o kliknięciu przycisku – “prześlij formularz” – gdyż organizatorzy zastrzegają, że link do spotkania online może ulec zmianie.

✅ POLUBIENIE STRONY NA FACEBOOKU
https://www.facebook.com/osadamozliwosci
https://www.facebook.com/greenleafGRKakolewice/

 DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU
https://www.facebook.com/groups/914532593009780

GALERIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.