58 mln na ochronę obszarów bagiennych i torfowisk w Polsce

Strategiczny program LIFE pod nazwą „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” zostanie wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą blisko 58 mln zł.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska całkowity budżet projektu z zakresu czynnej ochrony przyrody wynosi ponad 165 mln zł.

Podpisana umowa ma na celu zadbanie o dziedzictwo przyrodnicze, chronione w ramach europejskiej sieci Natura 2000. To największy w skali światowej system ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Należy wspomnieć, że wnioskodawcą jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, z kolei współbeneficjentami: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Potrzebujemy natury w naszym życiu

Czym jest LIFE?

LIFE jest to program działań na rzecz środowiska i klimatu. Został ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 29 kwietnia 2021 roku. Wcześniej działał na mocy rozporządzenia z 2013 roku.

Jego celem jest przeciwdziałanie degradacji ekosystemów, zatrzymanie oraz odwrócenie procesu utraty bioróżnorodności biologicznej. Kolejnym celem jest ochrona i poprawa jakości środowiska, szczególnie wody, gleby i powietrza. Bardzo ważne jest również ułatwienie przejścia na zrównoważoną, opartą na OZE energię gospodarkę o obiegu zamkniętym. Istota sprowadza się do neutralności dla klimatu i odporności na zmiany klimatu.

To jedyny program Komisji Europejskiej w całości dedykowany zagadnieniom przyrody klimatu, ochrony środowiska i transformacji energetycznej.

Budżet na lata 2021-2027 wynosi 5,43 mld euro (w cenach bieżących). 61% celów wpisuje się w działania na rzecz klimatu.

Na co przeznaczone są środki z LIFE?

Unia Europejska w ramach programu LIFE przeznaczyła środki finansowe poprzez 4 podprogramy:

  1. Przyroda i różnorodność biologiczna,
  2. Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia,
  3. Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich,
  4. Przejście na czystą energię.

Program jest skuteczny, wydajny według oceny śródokresowej. Komisja w komunikacie z dnia 2 grudnia 2019 roku wprowadziła Europejski Zielony Ład, dążąc do osiągnięcia celów przyczyniających się do tworzenia zrównoważonej, energooszczędnej i opartej na odnawialnych źródłach i neutralnej dla klimatu gospodarki o zamkniętym obiegu.

Komisja Europejska

Jaki jest czas trwania programu LIFE?

Program trwa od 2021 roku do 2027 roku. W 2022 roku aplikowanie jest już zamknięte.

Jak i gdzie aplikować?

Wnioski należy składać za pośrednictwem  portalu Funding & tender opportunities

Dostępne są dodatkowe wskazówki dotyczące sposobu składania wniosków za pomocą narzędzia do składania wniosków:  Portal Funding & Tenders dla początkujących.


Literatura

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/783 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1293/2013, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0783&from=EN

https://www.gov.pl/web/nfosigw/prawie-58-mln-zlotych-z-nfosigw-na-ochrone-polskich-mokradel2

https://www.gov.pl/web/klimat/prawie-58-mln-zlotych-z-nfosigw-na-ochrone-polskich-mokradel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.