Jaka jest kara za zanieczyszczenie lasów?

Człowiek niespecjalnie zastanawia się, co się dzieje z odpadami, zwanymi przez nas popularnie śmieciami. Sprzyja temu stereotypowe postrzeganie odpadów jako śmieci. Chociaż edukacja ekologiczna w zakresie segregacji, recyklingu i zagospodarowywania odpadów jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, zdarza się jeszcze, że odpady wyrzucane są do lasów.

O określeniu zasad zachowania, ochrony oraz powiększania zasobów leśnych, oraz zasad gospodarki leśnej mówi ustawa o lasach. Warto zauważyć, że za kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenie odporności drzewostanów odpowiadają właściciele lasów. Do ich zadań należy w szczególności:

  • wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
  • zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
  • ochrona gleby i wód leśnych.

Często jednak zdarza się, że chodząc po lasach, napotykamy sterty śmieci. Niektóre osoby zabierają je ze sobą, by odciążyć środowisku, co bardzo się chwali.

Za wyrzucanie odpadów do lasu grozi mandat

W Lasach Państwowych Służba Leśna zajmuje się m.in. zwalczaniem wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia. W związku z tym strażnik leśny ma prawo między innymi  do:

  • Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;
  • Nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami;
  • Ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji.

Proceder wyrzucania odpadów obwarowany jest mandatem w wysokości od 500 do 1000zł. Mandat za zaśmiecanie lasów może nałożyć Straż Leśna lub Policja. Sprawca tego wykroczenia może podlegać również karze nagany. Kwestię ochrony czystości lasów reguluje art. 162 Kodeksu wykroczeń.


§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

art. 162 Kodeksu wykroczeń

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

art. 162 Kodeksu wykroczeń

            Warto zauważyć, że w przypadku popełnienia wykroczenia określonego w paragrafie 1, w przypadku sprawcy Policja lub Straż Miejska może orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w paragrafie 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Czego nie róbmy w lesie?

Pamiętaj, że w lasach zgodnie z art. 30 ustawy o lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód;

2) zaśmiecania;

3) rozkopywania gruntu;

4) niszczenia grzybów oraz grzybni;

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

8) rozgarniania i zbierania ściółki;

9) wypasu zwierząt gospodarskich;

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego; wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13) puszczania psów luzem;

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu


Literatura:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726, 2311.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.