Dodatek węglowy — zostało mało czasu!

Jeśli Twoim głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwa stałe, kominek czy koza i złożyłeś już deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) masz prawo do dodatku węglowego. Sprawdź zasady i terminy.

Dodatek węglowy regulowany jest ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym uchwalonym ze względu na trudną sytuację na rynku energetycznym w Polsce. Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego, oraz właściwość organów w tych sprawach.

Kto zajmuje się wypłat dodatku węglowego?

Środki na dodatek węglowy przekazywane są przez wojewodów gminom w granicach określonych kwot na realizacje wypłat z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19. Wypłata dodatku węglowego to zadanie zlecone gminie.

Ile wynosi dodatek węglowy?

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa
  •  piec kaflowy na paliwo stałe,
  • zasilane paliwami stałymi.

Drugim warunkiem, jaki należy spełnić, jest to wpisanie lub zgłoszenie tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych/zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie składa się wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się  na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w gminie swojego miejsca zamieszkania. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną musi być on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jaki jest termin składania wniosku o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wniosku po tej dacie zostaną bez rozpoznania.

Kiedy wypłacany jest dodatek węglowy?

Ustawodawca przyjął, że wypłata dodatku węglowego nastąpi do dwóch miesięcy od dnia, w którym złożono wiosek o jego wypłatę.

Złożyłam (-em) wniosek o dodatek węglowy, a następnie inny członek rodziny ponownie go złożył, kto otrzyma pieniądze?

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy (art. 2 pkt 4.).

Kto otrzyma pieniądze w przypadku jednego miejsca zamieszkania?

Zgodnie z art.2 pkt 3b „W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania”.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy on-line?

Ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska możesz pobrać wniosek o dodatek węglowy, Jest tam również film instruktażowy

Jak wygląda weryfikacja wnioski o wypłatę dodatku węglowego?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma prawo w przypadku weryfikacji wniosku wziąć pod uwagę informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacje dotyczące przyznanych świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń wychowawczych, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego oraz dane zgromadzone w rejestrze PESEL, oraz rejestrze mieszkańców. W przypadku gdy podczas weryfikacji pojawią się wątpliwości do co prawdziwości złożonych informacji, organ gminy ma prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy, którego celem będzie ustalenie stanu rzeczywistego. Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Czy otrzymam decyzję o przyznaniu dodatku węglowego?

Nie. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Tylko jego odmowa lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.